بیانات در دیدار اعضای ستاد

۱) در این دیدار اعضای کنگرهی ملّی شهدای دانشجو و کنگرهی بزرگداشت شهدای هنرمند و کنگرهی شهدای تئاتر حضور داشتند.
۲) سورهی بقره، بخشی از آیهی ۱۵۴
۳) سورهی آلعمران، آیهی ۱۶۹ و بخشی از آیهی ۱۷۰؛ «هرگز کسانی که در راه خدا کشته شدهاند، مرده مپندار، بلکه زندهاند که نزد پروردگارشان روزی داده میشوند. به آنچه خدا از فضل خود به آنان داده است شادمانند ...»
۴) همان؛ «...و برای کسانی که... به آینده نپیوستهاند شادی میکنند...»
۵) همان؛ «...که نه بیمی برایشان است و نه اندوهگین میشوند.»
۶) آقای حسین مسافرآستانه
۷) سورهی حشر، بخشی از آیهی ۹؛ «...آنها را بر خودشان مقدّم میدارند...»

/ 0 نظر / 16 بازدید